Šumavská fauna

Šumava je přirozeným domovem pro mnoho zvířat a je významně ovlivněna velikostí a členitostí území, mírou stanovených zón ochrany, různorodostí biotopů a také lidskou činností.Významnou součást Šumavy představuje fauna horských smrkových lesů a její vodní toky jsou jednou z nejvýznamnějších oblastí výskytu vydry říční v České republice.

 

Pro Šumavu významnými druhy jsou rys, tetřev hlušec, datlík tříprstý, sýc rousný nebo kos horský. I přes silný úbytek během posledních několika desítek let na Šumavě populace tetřeva hlušce i tetřívka obecného zatím přežívají. Relativně hojněji se zde vyskytuje jeřábek lesní a zmije obecná.

Savci

Savci tvoří nedílnou součást šumavské fauny. Mezi vyhubené savce šumavských hvozdů patří například medvědi (poslední zastřelen v roce 1856). Již ve středověku byli vyhubeni velcí kopytníci zubr a los, (ti jsou však již opět součástí zdejší zvířeny). V posledních letech byli opět uměle vysazeny zvířata jako jelen, rys ostrovid, kočka divoká a další drobné šelmy. Chybí zde pouze větší šelmy medvěd a vlk, vyhubené zde v 19. stol. Dnes je nejznámější šumavskou šelmou úspěšně vysazený rys ostrovid. Koncem 19. století byl zcela vyhuben, ale v průběhu 80. let bylo na Šumavě uměle vysazeno sedmnáct nových kusů. Spatřit rysa poblíž frekventovaných turistických stezek je však téměř nemožné a tak je mnohem snazší zajít do zoologické zahrady, nebo použít v dnešní době populární fotopasti a doufat....Zatímco někteří dávají přednost panenské přírodě Bavorského lesa, na jiné můžete celkem snadno narazit i v obydlené oblasti na západ od Kašperských Hor. Přírodovědci, ale přesto o rysech mají přehled, mají totiž společně s několika srnci a jeleny na těle speciální GSM vysílač vybavený GPS přijímačem, který přes běžnou mobilní síť neustále posílá SMS zprávy s informací o poloze a stavu zvířete (Více viz náš další připravovaný článek o ochraně a monitorování zvěře na Šumavě). 

Myslivecká jednota na území NP pečuje o velké druhy kopytníků, především jelena lesního. Z obratlovců se v NP Šumava pravidelně vyskytují plch velký a plch zahradní.

Bezobratlí

Bezobratlí živočichové jsou na Šumavě také bohatě zastoupeni. Raci, perlorodky a ostatní vodní živočichové jsou ohroženi znečištěním vod nadměrným turistickým ruchem (např. vodními sporty). Z typických i nápadných druhů šumavských bezobratlých je možno jmenovat vzácného střevlíka nepravidelného (mimochodem, ten je zde endemitem žijícím v karech, pak už ho najdeme pouze v Novohradských horách), kovaříka nebo roháčka bukového. Velmi významnou složkou smíšených lesů jsou měkkýši. Vyskytuje se zde celá řada vzácných druhů jako např. alpská chlupatka bezzubá, karpatská vřetenatka nadmutá nebo borealpinní vrkoč nordický. Průzkumem Lipna byl zjištěn výskyt mnoha druhů vzácnějších vodních měkkýšů, jako je lištovka lesklá, velevrub nadmutý nebo velevrub malířský. V rašelinných jezírcích žijí vzácné druhy znakoplavek, dále šídlo rašelinné, lesklice horská nebo potápníci.Typickými druhy bezobratlých na Šumavě jsou například kobylka hnědá, motýl okáč rosičkový, nebo svižníci. Mezi motýly je velké množství druhů vázaných na rašeliniště. Z denních je to žluťásek borůvkový, perleťovec mokřadní nebo modrásek stříbrooký.

Ptactvo

Počet ptačích druhů vyskytujících se na Šumavě je přibližně 220, z nichž 120-130 zde hnízdí. Známí jsou lesní kuři - tetřev hlušec v horských lesích, tetřívek obecný, na rašeliništích a otevřených mokřadech i celoplošně hojnější jeřábek lesní. Přičemž populace tetřeva hlušce na Šumavě je jedinou dlouhodobě životaschopnou populací tetřeva v ČR ! V bukových lesích hnízdí puštík bělavý a strakapoud bělohřbetý, nebo bekasína otavní. Bezlesí jsou velmi významnými hnízdišti ptáků, jako je chřástal polní, hýl rudý nebo slavík modráček středoevropský. Navíc v NP Šumava hnízdí také sokol stěhovavý. Celkově na území NP a CHKO Šumava můžeme pozorovat až tři druhy orlů. Dříve na Šumavě pravidelně hnízdil orel křiklavý a jeho poslední hnízdění byla doložena v 70. a 80. letech 20. století. Čas od času lze spatřit na Šumavě orla skalního. Novým druhem orla obývajícím Šumavu je ale také od roku 2007 orel mořský. Bohužel i v dnešní době jsou tito kriticky ohrožení především otrávenými návnadami v podobě mrtvých zvířat, která jsou předkládána na újedištích, jimiž se orli převážně v zimním období přiživují či ilegální odstřel.

Uff, a to jsme další zvířata, která jsou na Šumavě doma ( např. hadi, žáby, veverky, sovy a jiná) zmínili okrajově nebo vůbec A jak je to s florou a její ochranou na Šumavě ? To si připomeneme v některém z dalších článků.

Příklady některých z mnoha zvířat žijících na Šumavě:

Tetřívek obecný, Kuna skalní, Tetřev hlušec, Čáp černý, Zmije obecná, Sýc rousný, Jelen lesní, Jezevec lesní, Prase divoké, Rys ostrovid, Ledňáček říční, Vydra říční, Datlík tříprstý, Kos horský, Jeřábek lesní